Лъвчета

 м.с.  Зденка Тошкова,  м.с. Маргарита Попова 

Пом. възпитатели: Инна Тошкова, Йорданка Иванова