Лъвчета

 м.с. Маргарита Попова , м.с. Бонка Антонова

Пом. възпитатели: Йорданка Иванова , Лидия Трифонова