Екип за подкрепа

Нашата детска градина разполага с психолог, логопед и ресурсен учител

Основната им дейност в детската градина е насочена към:

Диагностична дейност – оценяване на психичното развитие, идентифициране на силните страни и трудностите на детето, планиране на възможностите за въздействие.

Консултиране на родители и учители по въпроси свързани с детското развитие, развитийни трудности, проблемно поведение, ученето и учебните постижения. Оказване на помощ на семейството и учителите за превенция и справяне с кризи.

Консултиране и работа с деца – индивидуално и в група, по посока на развитие на социални умения, справяне с гнева, подпомагане на личностното, когнитивното, емоционалното и социалното развитие

Изготвяне на индивидуални планове за подкрепа, планиране на цели, дейности и статегии за работа съвместно с учителите и родителите на детето.

Провеждане на групови срещи и тренинги за родители по въпроси свързани с важни етапи на детското развите.

Осъществяват допълнителна подкрепа на децата със специални образователни потребности.

Дейността в ДГ на логопеда е насочена към провеждането на ранна терапия на езиково-говорните нарушения при децата. Терапията започва в ранен етап в речевото развитие и се свежда до следните дейности: диагностика, превенция, корекция, рехабилитация, консултация