Проект "Движение и здраве

Проектът е насочен към разширяване обхвата на участниците в Програмите „Спорт в училище“ и „Движение и здраве“ за детските градини – инициативи и кампании на образователни институции за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно – туристическата дейност. Финансиран е от Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община и се реализира в подкрепа на „София – Европейска столица на спорта“.

Времетраене на проекта: от 01.09.2022г. до 30.11.2022г.


За всяка страна, отглеждането на физически здрави и жизнерадостни деца е основна задача. За да бъде осъществена тя решаващо място има двигателната активност на децата.

Физическото възпитание и спортната дейност на децата имат важно значение за приобщаването им към системата на обществените отношения, изпълнява значими социални функции относно ограничаване на произвола в действията на младия човек, за научаването му съзнателно да подхожда към всяка своя мисъл и за всяка извършена от него работа. Естественият стремеж към двигателна активност на децата е източник на здраве, сила и енергия – необходими за естествения им растеж. Значими са задачите, които се осъществяват: укрепване на здравето и физическите сили на организма, развитие на основни двигателни умения и навици, пропорционално и хармонично развитие на човешкото тяло, закаляване и формиране на физическа устойчивост на неблагоприятни влияния; усъвършенстване на физическия облик, формите и функциите на организма и пр. Целта на проекта е укрепване на нагласите и създаване на мотивация сред децата за системни занимания с физически упражнения и спорт. Дейностите по проекта ще съдействат за по-добрата и пълноценна интеграция на децата със специални образователни потребности.


Цели на проекта

 • Създаване на условия за развитие на система от извънучебни дейности в областта на физическото възпитание и спорта и здравното образование;

 • Създаване на траен интерес към физическото възпитание, спорта и спортно-подготвителните игри и упражнения на децата от предучилищна възраст;

 • Обогатяване на образователната, възпитателната и оздравителна работа с децата от съответните целеви групи чрез подбор на подходящи и разнообразни спортно-подготвителни игри и упражнения в извънкласни форми;

 • Придобиване на умения и навици за самостоятелно решаване на проблемни ситуации в играта;

 • Формиране на качества за екипност и борбен дух;

 • Приобщаване на родителите към дейността на детската градина, насочена към създаването на траен интерес към физическото възпитание и спорта;

 • Създаване на възможност за участие на всички деца от групата в заниманията с физически упражнения и игри;

 • Овладяване на богат фонд двигателни умения и навици чрез осъществяване на различни форми на работа по физическа култура;

 • Използване на спорта, като средство за приобщаване на деца със СОП;

 • Рационално използване на наличната база и своевременното й обогатяване със спортни уреди и пособия.


Дейности по проекта


 • Осигуряване на информираност и публичност по проекта. Запознаване на родителите с целите и задачите на проекта и графика на провеждането на дейностите.

 • Изготвяне на табло и рекламни материали.

 • Ежеседмични спортни игри, състезания в групите, лекции и беседи

 • Организиране на детски спортен празник по различните спортни дисциплини и в различните възрастови групи. Връчване на награди и купи.

 • Популяризиране на проекта чрез сайта на детската градина.

 • Материално-техническо обезпечаване на спортните дейности.

Стойност на проекта


Проектът „Движение и здраве“ е на стойност 2368.00лв.

Средствата по проекта ще бъдат използвани за обогатяване на спортно-материалната база на градината чрез закупуване на различни спортни уреди и пособия, които ще бъдат използвани в ежедневните ни занимания по физическа култура и в спортните ни празници.

Децата от ДГ 75 „Сърчице“ ще играят, спортуват и ще се забавляват с новите придобивки от проекта:

 • Цветни балансиращи пътеки

 • Кошове за игри за точност

 • Разнообразни игри с плочки от пяна

 • Футболни топки

 • Цветни гимнастически дюшеци

 • Спортни шапки и купи

Рекламна табела на проекта

На 04.10. 2022г. се проведе детски спортен празник по проекта. С много желание и настроение малките спортисти се състезаваха в различни спортни дисциплини. Накрая на празника те заслужено получиха своите купи и награди.

Още снимки от проведения спортен празник може да разгледате тук.