КАЛЕНДАР НА  ЗДРАВЕТО

Доказано е, че престоят на открито укрепва детското здраве, подобрява  термо-регулационните  механизми на тялото, подпомага изграждането на добър имунитет. Игрите на открито и изнесените педагогически  ситуации в детската градина са чудесен и лесен начин за постигане задачите на закаляването на детския организъм,  свързан с укрепване на  здравето на децата  от най-ранната  им възраст. Игрите и обучението навън са свързани с много повече движение, отколкото тези в закрити помещения. Децата стават по-жизнени, по-активни и калени, по-спокойни и съсредоточени. Навън децата са естествено щастливи и това ги прави по-мотивирани за участие в организираните възпитателно-образователни дейности на групата.


Период на реализиране:

01.11.2022г. до 31.05.2023г.


Участници:

Децата  от подготвителните групи: четвърта група ,,Ежко Бежко’’, трета група ,,Катеричка’’, втора А група ,,Калинка’’ и  втора Б група „Зайо Байо’’,  родители  и  служители на детската градина. 


Цели:

1. Увеличаване престоя на децата на открито;

2. Повишаване на познавателната, творческа и двигателна култура на децата от най-ранна детска възраст, чрез провеждането на обучение и игри на открито;

3. Стимулиране на творческата, мулти-сензорната и двигателната им активност;

4. Подобряване на физическо и психическо здраве на децата.

 

Подцели:

1. Създаване  на оптимални условия за провеждане на планираните основни форми на педагогическо взаимодействие на открито;

2. Създаване на условия за повече физическа активност на децата;

3. Опознаване на света, преживяване на положителни емоции чрез  екосъобразно поведение;

4. Приобщаване на родителите към  дейностите на открито в детската градина.


Насоки:

1. Осигуряване ежедневен престой на децата на открито,  по време на който те да се обучават, играят и спортуват. Изключения се правят само при неподходящи метеорологични условия /температура  под  5 градуса, дъжд, силен вятър, мъгла/, както и при замърсяване на въздуха над допустимите стойности;

2. Родителите осигуряват подходящо облекло за децата, съобразно конкретните  атмосферни  условия;

3. Ежедневният  престой на открито се осъществява, съобразно дневния режим на групата и планираните дейности и игри за деня;

4. По преценка на екипа на групата и ръководството на ДГ 75, децата могат да бъдат извеждани и извън двора на детската градина за наблюдение на обекти от природната и социалната среда, за разходки, спорт и туризъм.


Дейности:

1.Провеждане на основни форми на педагогически взаимодействие на открито.

Изнасянето на възпитателно-образователния  процес  на открито ще подобри успеваемостта при възприемане на учебният материал от децата. Директният контакт с природата  ще подпомогне развитието на свързаната реч, чрез обогатяването й с думи и изрази, формирани на базата на конкретни възприятия на явления и процеси. Възприемането на художествени текстове и съставянето на кратки описателни разкази сред природата е полезно за децата най-вече с повишената им емоционалност, когато са навън.

Безценна е възможността на децата да обогатяват своите математически  познания  сред природата  -  да сравняват по форма, цвят и големина природни обекти;  да се ориентират в пространството;  да разпознават частите на денонощието сред природата и т.н.

Изобразителното изкуство и Музиката, изнесени в педагогически ситуации на открито,  ще дадат възможност на децата да разгърнат своето въображение, творческите си способности и емоционалността си. Всяко наблюдение на обекти в естествената им среда оставя трайни знания, което е една от основните цели на образователния процес в детската градина.

2. Спорт на открито

Спортуването на открито ще повиши двигателната култура на децата, ще превърне  спорта и закаляването в осъзната необходимост.  Ще се подобри  мускулатурата  и изграждането на правилна стойка  още в най-ранна детска възраст. Спортът на открито ще подпомогне развитието на сензитивността на децата. Той е подходящо средство за преодоляване на умората и стреса.

Спортуването на открито ще допринесе за:

- Повишаване на физическата дееспособност на децата;

- Обигатяване на игровата двигателна дейност;

- Развитие моториката;

- Формиране на двигателни умения и навици за изпълнение  на елементи  от различни спортове, съобразено с възрастта и възможностите на всяко дете;

     - Развитие на психо-моториката,  подобряване на психичното  здраве;

     - Ускоряване и развиване на познавателните  процеси.

3. Игри на открито

Чрез игрите на открито децата ще имат възможност да се научат да моделират социални отношения и ще се създаде полезен за тях социален опит. Игрите на открито ще дадат възможност на децата да изграждат позитивни взаимоотношения по между си, както и да се научат да преодоляват конфликти. Ще се научат сами да се организират за игри,  да комуникират  активно,  да спазват игровите правила. Игрите на открито ще спомогнат за развитието на детската личност в посока на:

- Дисциплинираност и организираност;

- Инициативност и творчески подход;

- Развитие и усъвършенстване на разнообразни движения;

-Усъвършенстване на различни психически процеси като мислене, концентрация на вниманието, съобразителност, воля и др..