06.06.2022г.

Уважаеми родители, заповядайте на представяне на постигнатите резултати по проект  ”T-Games – Игри за толерантност” по програма  Еразъм+, което ще се проведе в музикалния салон на 09.06.2022г. от 17.30ч. 

За нас, екипа работещ по този проект ще бъде удоволствие да споделим работата си и практиката с децата до този момент.

В резултат на дейностите по проект „Games for Tolerance” по програма Еразъм+,  Ключова дейност 2  с регистрационен номер 2020-1-BG01-KA201-079206 партньорските организации създадоха три интелектуални продукта:

IO1 - Методология за разработване на образователни игри –  Методологията служи като систематично ръководство за учители/възпитатели в детските градини и началните училища, които искат да създават различни дейности и игри за превенцията и деескалация на тормоза. Тъй като тормозът никога не е проблем само на отделен човек, а проблем на цяла група, която е негативно повлияна от тормоза по време на своето социално развитие, затова основния фокус в методологията е върху дейности и работа с група.


IO2 - Ръководство и сценарии за тестване на методологията на игрите за преподаватели - Това ръководство е подготвено за родители, учители и възпитатели на ниво детска градина и начално училище, за да ги обучи и информира за иновативни начини за справяне с тормоза - когато възникне, как да се предотврати и какви са методите за повишаване на информираността за този феномен сред децата и ученици от детската градина и началното училище. Представени са насоки за това как механизмите за геймификацията и ролевите игри могат да бъдат включени в забавни, но конструктивни разговори и дейности с децата за тяхната осведоменост относно борбата с тормоза. Родителите  могат да получат съвети от учители в детската градина/началното училище и от детски психолози за справяне и предотвратяване на тормоза.


IO3 - База данни с игри, дейности и ресурси за предотвратяване и деескалация на тормоза -  Това е иновативно хранилище на игри, подходящи за деца от детската градина и началното училище, приложими във формалното и неформалното обучение. Игрите са авторски, създадени от партньорските организации и обхващат три възрастови групи – 4-5години, 6-7 години и 8-10 години.  Освен тези игри в базата данни ще бъде включена и колекция от съществуващи вече интересни и приложими образователни игри и ресурси по темата, които са разработени и се използват от учители в практически ситуации.

Екипът, работещ по проект „Games for Tolerance”  в ДГ №75 „Сърчице“, следвайки целта на проекта, разработи и апробира игри с децата от различни възрастови групи в детската градина. 

Игрите бяха посрещнати с голям интерес, много емоции и желание от децата. 

Основните цели на игрите са децата да се научат да  разпознават, назовават и говорят за видовете агресия и тормоз, за различните емоции и емоционални състояния, за собственото си поведение и това на другите. За всички нас е важно да  формираме у децата умения и нагласи за положително общуване, да ги обучим за различните видове тормоз и да изградим у тях стратегии, които могат да им помогнат да се справят в ситуации на тормоз и агресия.

Снимки от апробирането на игрите може да видите тук. 

На 16.05.2022г. онлайн се проведе третата среща по проекта. На нея се обсъдиха постигнатите до момента резултати и предстоящите задачи на всеки от партньорите относно финализирането на проекта. Основно внимание беше отделено на финалната фаза на проекта - IO3 База данни с игри, дейности и ресурси за предотвратяване и улесняване на тормоза. Отчете се, че тестването на вече готовите игри върви много добре във всички страни партньори и е почти завършено. Предстои завършените и модифицирани сценарии за тестване да бъдат финализирани и качени от партньорите в платформата Admin Project, и да се организират планираните събития за разпространение на резултатите от проекта.

На 24.03.2022г. се проведе вътрешна форма на квалификация с педагогическия екип на ДГ № 75 “Сърчице“, на която екипа работещ по проект „Games for Tolerance” по програма „Еразъм+“ представи разработените от партньорите от Чехия, Полша, Румъния и Гърция игри по интелектуален продукт три - База данни от игри, дейности, и ресурси за превенция на тормоза.

Снимки от събитието може да разгледате тук. 

На 15.11.2021г. онлайн се проведе третата работна среща по проект „Games for Tolerance”. На нея се обсъди текущото състояние на двата интелектуални продукта разработени до момента – Методология за изработване на образователни игри и Ръководство и сценарии за тестване на методологията на играта за преподаватели. Планираха се бъдещите дейности по интелектуален продукт три – База данни от игри, дейности, и ресурси за превенция на тормоза.    

Разгледаха се въпроси относно разпространението на досега изработените по проекта продукти.

Обстойно беше осъден вторият доклад за оценяване и осигуряване на качеството на проекта, изготвен от КМОР - Гърция.

В края на срещата се направи преглед на работния план, разпределение на задачите между партньорите и сроковете за изпълнение.  


На 28.10.2021г. се проведе вътрешна форма на квалификация с педагогическия екип на ДГ № 75“Сърчице“, в която участниците в обучителния семинар по Методология на игрите по проект „Games for Tolerance” по програма „Еразъм+“ в Прага , представиха основни моменти от разработените и готови два интелектуални продукта - Методология за изработване на образователни игри и Ръководство и сценарии за тестване на методологията на играта за преподаватели. И двата интелектуални продукта са преведени на български език и са предоставени за ползване на екипа.

Участниците в проекта представиха и разработените от тях игри по интелектуален продукти три -  База данни от игри, дейности, и ресурси за превенция на тормоза.

С участието си в квалификацията, учителите обогатиха знанията си по отношение на използването на различните видове игри за превенция на тормоза.

Снимки от обучението. 


От 05.07. до 09.07. 2021г. в Прага се проведе обучение по Методология на игрите по проект „Games for Tolerance” по програма „Еразъм+“ , Ключова дейност 2 с регистрационен номер 2020-1-BG01-KA201-079206. Обучителна организация по проекта беше Mise HERo s.r.o., а домакин на събитието Základní škola Orangery s.r.o. В обучението участваха представители от всички партньорски организации. Представители на ДГ №75 „Сърчице“ бяха Рена Димитрова, Десислава Думанова и Екатерина Иванова.

В рамките на една работна седмица по предварително определена програма, се проведоха обучения по методология за съставяне на различни видове игри, свързани с темата на проекта. Освен теоретичната част се проведоха множество активни игри, настолни игри, дискусии, практически семинари, разработени бяха различни казуси по темата в национални и интернационални групи. Третият и четвъртия ден от обучението бяха организирани практически работилници в международни и национални екипи за създаване на концепции за първи игри. След създаването и тестването на игровите концепции по отбори, те бяха представени и обсъдени с цялата група. Последният ден се обсъдиха бъдещите дейности и последващите действия след LTTA. Бяха разпределени задачи и отговорности, свързани с игрите, които ще развиваме. Българският екип направи план и си разпредели ролите и задачите, които трябва да бъдат изпълнени. Обсъдени бяха концепции за разработването на петте игри, които нашият отбор трябва да изработи и да представи на обучителната организация до 20.08.2021г.

Обучението премина на високо ниво. Обучителите бяха с много добра методическа и практическа подготовка  и успяха да създадат отлична организация, добре структурирана по дейности и времетраене, с предпоставки за успешното участие на всички партньори в процеса на протичане на събитията, предвидени по работната програма на срещата. Целият процес на обучение протече в изключително позитивна, приятелска и емоционална атмосфера.  Всички участници в събитието получиха сертификати.  

Предстои участниците в обучението да споделят и представят основни моменти от методологията за създаване на игри по проект „Games for Tolerance” пред педагогическия екип на детската градина.

Снимки от обучението може да разгледате тук. 


На 02.06.2021г. онлайн се проведе втората среща по проект „Games for Tolerance”. На нея се дискутира текущото състояние на работата по проекта и се планираха бъдещите дейности по IO1 - Методология за разработване на образователни игри и IO2 - Ръководство и сценарии за тестване на методологията на игрите за преподаватели.

Направи се преглед на работния план и определените срокове за изпълнението му.

Обстойно беше обсъдена организацията и изпълнението на предстоящото LTTA събитие в Прага. Уточниха се участниците, програмата и практическите подробности свързани с обучението.

Официална листовка на проекта

На 01.12.2020г. се състоя първата среща по проект „Games for Tolerance”.  Тя се проведе онлайн. Първата част от срещата беше посветена на представяне на партньорските организации и служителите, които ще участват в изпълнението на проекта.

Сесията продължи с общ преглед на проекта, неговата идея, цели, задачи, предвидени дейности и резултати.    

Идеята на проекта е създадена от Mise HERo s.r.o. (Чехия).

Тормозът и насилието в училище са сериозни проблеми, които влияят значително върху психичното здраве, качеството на живот и академичните постижения на децата. Изследванията показват, че почти 1 на 3 деца е станало жертва на насилие поне веднъж в училище. Тормозът може да има много форми: физическо, сексуално и психологическо насилие, заплахи, закачки, социално изключване, кибер насилие.

Целта на проекта T-GAMES е да даде своя принос за намаляване и предотвратяване на тормоза, като предостави лесни и приложими за употреба инструменти и игри за учителите, за да се справят с нарастващия проблем с тормоза в детските градини и  училищата, и да ги снабдят със знания и умения използвайки методологията на играта в работата си.

Иновацията на проекта се крие в прилагането на геймифицирано обучение и метод на геймификация.

Геймификацията е технология за адаптиране на методите на играта към неигрови процеси и събития за по-голямо участие на участници в процеса. Терминът е въведен през 2002 г. от английския програмист Ник Пелинг. Днес геймификацията е привлекателна и приложима във всички области и особено в образованието.

За да се въведе геймификация в дадена област, е необходимо да се определи кой от елементите на играта ще бъде приложим, да се помисли за възможни грешки, мотивацията и демотивацията на участниците. По този начин игровите елементи могат да бъдат внедрени в дейности, които по своята същност не са игри и да ги променят в положителна посока.

Във втората сесия бяха представени подробно трите основни интелектуални изхода, които проектът има за цел да създаде:

IO1 - Методология за разработване на образователни игри

IO2 - Ръководство и сценарии за тестване на методологията на игрите за преподаватели

IO3 - База данни с игри, дейности и ресурси за предотвратяване и улесняване на тормоза

Основното сътрудничество и комуникация между партньорите ще се основават на онлайн системата за управление на проекти AdminProject, разработена от полския партньор.

В края на срещата партньорите изясниха и разпределиха всички  предстоящи общи и специфични задачи.

"Игри за толерантност"

Проектът се реализира в рамките на програма Еразъм+, Ключова дейност 2  с регистрационен номер 2020-1-BG01-KA201-079206.

Той е насочен към повишаване капацитета на целия персонал на ДГ №75 "Сърчице", придобиването на нови знания и умения за използване на игрова методология, чрез създаване на иновативни образователни игри, които ще бъдат прилагани за превенция срещу тормоза при децата във всичките му форми. 

Целите на проекта:

използване на игри в образователния процес;

Очаквани резултати от проекта:


В проекта партньори на ДГ 75 „Сърчице“ ще бъдат: Сдружение „Знам и мога“, България, Regional Directorate of

Primary and Secondary Education of Western Macedonia, Гърция, КENTRO MERIMNAS OIKOGENEIAS KAI PAIDIOU, Гърция, STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I PRZEDSIEBIORCZOSCI, Полша, ZESPOL SZKOL W WYZNEM, Полша, Mise HERo s.r.o.,Чешка република, Základní škola Orangery s.r.o.,Чешка република, CENTRUL PENTRU PROMOVAREA INVATARII PERMANENTE TIMISOARA ASOCIATIA, Румъния, INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI ARGES, Румъния.

Продължителността на проекта е от 1.11.2020г. до 30.6.2022г.

Кратко клипче с презентация на проекта може да видите тук.