На 15.11.2021г. онлайн се проведе третата работна среща по проект „Games for Tolerance”. На нея се обсъди текущото състояние на двата интелектуални продукта разработени до момента – Методология за изработване на образователни игри и Ръководство и сценарии за тестване на методологията на играта за преподаватели. Планираха се бъдещите дейности по интелектуален продукт три – База данни от игри, дейности, и ресурси за превенция на тормоза.

Разгледаха се въпроси относно разпространението на досега изработените по проекта продукти.

Обстойно беше осъден вторият доклад за оценяване и осигуряване на качеството на проекта, изготвен от КМОР - Гърция.

В края на срещата се направи преглед на работния план, разпределение на задачите между партньорите и сроковете за изпълнение.


На 28.10.2021г. се проведе вътрешна форма на квалификация с педагогическия екип на ДГ № 75“Сърчице“, в която участниците в обучителния семинар по Методология на игрите по проект „Games for Tolerance” по програма „Еразъм+“ в Прага , представиха основни моменти от разработените и готови два интелектуални продукта - Методология за изработване на образователни игри и Ръководство и сценарии за тестване на методологията на играта за преподаватели. И двата интелектуални продукта са преведени на български език и са предоставени за ползване на екипа.

Участниците в проекта представиха и разработените от тях игри по интелектуален продукти три - База данни от игри, дейности, и ресурси за превенция на тормоза.

С участието си в квалификацията, учителите обогатиха знанията си по отношение на използването на различните видове игри за превенция на тормоза.

Снимки от обучението.


От 05.07. до 09.07. 2021г. в Прага се проведе обучение по Методология на игрите по проект „Games for Tolerance” по програма „Еразъм+“ , Ключова дейност 2 с регистрационен номер 2020-1-BG01-KA201-079206. Обучителна организация по проекта беше Mise HERo s.r.o., а домакин на събитието Základní škola Orangery s.r.o. В обучението участваха представители от всички партньорски организации. Представители на ДГ №75 „Сърчице“ бяха Рена Димитрова, Десислава Думанова и Екатерина Иванова.

В рамките на една работна седмица по предварително определена програма, се проведоха обучения по методология за съставяне на различни видове игри, свързани с темата на проекта. Освен теоретичната част се проведоха множество активни игри, настолни игри, дискусии, практически семинари, разработени бяха различни казуси по темата в национални и интернационални групи. Третият и четвъртия ден от обучението бяха организирани практически работилници в международни и национални екипи за създаване на концепции за първи игри. След създаването и тестването на игровите концепции по отбори, те бяха представени и обсъдени с цялата група. Последният ден се обсъдиха бъдещите дейности и последващите действия след LTTA. Бяха разпределени задачи и отговорности, свързани с игрите, които ще развиваме. Българският екип направи план и си разпредели ролите и задачите, които трябва да бъдат изпълнени. Обсъдени бяха концепции за разработването на петте игри, които нашият отбор трябва да изработи и да представи на обучителната организация до 20.08.2021г.

Обучението премина на високо ниво. Обучителите бяха с много добра методическа и практическа подготовка и успяха да създадат отлична организация, добре структурирана по дейности и времетраене, с предпоставки за успешното участие на всички партньори в процеса на протичане на събитията, предвидени по работната програма на срещата. Целият процес на обучение протече в изключително позитивна, приятелска и емоционална атмосфера. Всички участници в събитието получиха сертификати.

Предстои участниците в обучението да споделят и представят основни моменти от методологията за създаване на игри по проект „Games for Tolerance” пред педагогическия екип на детската градина.

Снимки от обучението може да разгледате тук.


На 02.06.2021г. онлайн се проведе втората среща по проект „Games for Tolerance”. На нея се дискутира текущото състояние на работата по проекта и се планираха бъдещите дейности по IO1 - Методология за разработване на образователни игри и IO2 - Ръководство и сценарии за тестване на методологията на игрите за преподаватели.

Направи се преглед на работния план и определените срокове за изпълнението му.

Обстойно беше обсъдена организацията и изпълнението на предстоящото LTTA събитие в Прага. Уточниха се участниците, програмата и практическите подробности свързани с обучението.

Официална листовка на проекта

На 01.12.2020г. се състоя първата среща по проект „Games for Tolerance”. Тя се проведе онлайн. Първата част от срещата беше посветена на представяне на партньорските организации и служителите, които ще участват в изпълнението на проекта.

Сесията продължи с общ преглед на проекта, неговата идея, цели, задачи, предвидени дейности и резултати.

Идеята на проекта е създадена от Mise HERo s.r.o. (Чехия).

Тормозът и насилието в училище са сериозни проблеми, които влияят значително върху психичното здраве, качеството на живот и академичните постижения на децата. Изследванията показват, че почти 1 на 3 деца е станало жертва на насилие поне веднъж в училище. Тормозът може да има много форми: физическо, сексуално и психологическо насилие, заплахи, закачки, социално изключване, кибер насилие.

Целта на проекта T-GAMES е да даде своя принос за намаляване и предотвратяване на тормоза, като предостави лесни и приложими за употреба инструменти и игри за учителите, за да се справят с нарастващия проблем с тормоза в детските градини и училищата, и да ги снабдят със знания и умения използвайки методологията на играта в работата си.

Иновацията на проекта се крие в прилагането на геймифицирано обучение и метод на геймификация.

Геймификацията е технология за адаптиране на методите на играта към неигрови процеси и събития за по-голямо участие на участници в процеса. Терминът е въведен през 2002 г. от английския програмист Ник Пелинг. Днес геймификацията е привлекателна и приложима във всички области и особено в образованието.

За да се въведе геймификация в дадена област, е необходимо да се определи кой от елементите на играта ще бъде приложим, да се помисли за възможни грешки, мотивацията и демотивацията на участниците. По този начин игровите елементи могат да бъдат внедрени в дейности, които по своята същност не са игри и да ги променят в положителна посока.

Във втората сесия бяха представени подробно трите основни интелектуални изхода, които проектът има за цел да създаде:

IO1 - Методология за разработване на образователни игри

IO2 - Ръководство и сценарии за тестване на методологията на игрите за преподаватели

IO3 - База данни с игри, дейности и ресурси за предотвратяване и улесняване на тормоза

Основното сътрудничество и комуникация между партньорите ще се основават на онлайн системата за управление на проекти AdminProject, разработена от полския партньор.

В края на срещата партньорите изясниха и разпределиха всички предстоящи общи и специфични задачи.

"Игри за толерантност"

Проектът се реализира в рамките на програма Еразъм+, Ключова дейност 2 с регистрационен номер 2020-1-BG01-KA201-079206.

Той е насочен към повишаване капацитета на целия персонал на ДГ №75 "Сърчице", придобиването на нови знания и умения за използване на игрова методология, чрез създаване на иновативни образователни игри, които ще бъдат прилагани за превенция срещу тормоза при децата във всичките му форми.

Целите на проекта:

  • обучени учители и помощен персонал за справяне с тормоза във всичките му форми;

  • по-голяма увереност в използването на игри в детските градини и началните училища във и извън класната стая, за да

  • се създадат безопасни места за обсъждане на тормоза и други спорни въпроси;

  • предлагане на по-голяма гъвкавост за учителите да използват разнообразна гама от учебни стилове и съдържание чрез

използване на игри в образователния процес;

  • подобряване на съдържанието на програмите за борба с тормоза, предлагани за малки деца в сектора на задължителното образование, чрез възприемане на методологията на играта като училищен подход срещу тормоза;

  • намаляване на различията в знанията, уменията и разбирането между страните в партньорството по отношение на тормоза и неговото въздействие.

Очаквани резултати от проекта:

  • Методика за разработване на образователни игри;

  • Ръководство и тестване на сценарии за игровите методологии за преподаватели;

  • База данни за игри, дейности и ресурси за превенция на тормоза.


В проекта партньори на ДГ 75 „Сърчице“ ще бъдат: Сдружение „Знам и мога“, България, Regional Directorate of

Primary and Secondary Education of Western Macedonia, Гърция, КENTRO MERIMNAS OIKOGENEIAS KAI PAIDIOU, Гърция, STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I PRZEDSIEBIORCZOSCI, Полша, ZESPOL SZKOL W WYZNEM, Полша, Mise HERo s.r.o.,Чешка република, Základní škola Orangery s.r.o.,Чешка република, CENTRUL PENTRU PROMOVAREA INVATARII PERMANENTE TIMISOARA ASOCIATIA, Румъния, INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI ARGES, Румъния.

Продължителността на проекта е от 1.11.2020г. до 30.6.2022г.

Кратко клипче с презентация на проекта може да видите тук.