Съобщения

09.09.2020г.

Уважаеми родители,

При спазване на необходимите противоепидемични мерки в ДГ №75 "Сърчице" ще бъдат проведени родителски срещи, както следва:

15.09.2020г. /вторник/ от 17.00ч. - родителски срещи на двете яслени групи.

16.09.2020г. /сряда/ от 17.00ч. - родителски срещи на групи "Катеричка", "Ежко Бежко" и "Мечо Пух".

17.09.20г. /четвъртък/ от 17.00ч. - родителски срещи на групи "Пчелица", ""Калинка" и "Зайо Байо".

Всички родителски срещи ще се проведат на открито в двора на детската градина.

02.09.2020г.

Уважаеми родители,

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, държавен санитарен главен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

- здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

- Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

Благодаря за проявеното разбиране!

Миглена Стойнова – директор на ДГ 75

Уважаеми родители,

преди завръщането на децата на детска градина всички трябва да сте се запознали с правилата за работа на детската градина в извънредна ситуация.


След като всички родители се запознаят с правилата за работа на ДГ, трябва задължително да попълнят информирано съгласие ( прикачено е след текста ) и да го носят в деня на завръщане на детето на градина.


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛАСИРАНЕ И

ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДГ №75 „СЪРЧИЦЕ”

Уважаеми родители,

На 18 май 2020г. стартира кампанията на I-во класиране по критерии

за учебната 2020/2021 година за прием на деца в детските градини.

Записването на децата ще се осъществи в периода от 18.05.2020 до 29.05.2020г. от 8:30 ч. до 14:00 ч. в сградата на ДГ № 75 "СЪРЧИЦЕ", вход групи Детска градина /триетажно крило/.

Критерии № 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12(дете с неизвестен родител),15 и 17 ще се проверяват по служебен път и не е необходимо родителите да представят документи.

С документи на място се доказват критерии № 3, 12 (дете с родител с отнети родителски права), 13, 14 и 16. Ако представяте копие на документи, моля, носете оригиналите за сверяване.

При подаване на документите, на родителите ще се предоставят следните документи, които те попълват и подписват на място:

1. Заявление - формуляр, генериран от ИСОДЗ;

2. Декларация за обработване личните данни;

3. Декларация за спазване Правилника за дейността на ДГ № 75 и данни за детето;

4. Работна карта за набиране информация за образователно ниво и трудова заетост на семейството- формуляр на НЕИСПУО;

Във връзка със създалото се положение около COVID 19 и мерките за ограничаване на пандемията, моля спазвайте разстояния не по-малко от 2 метра, носете маски, ръкавици и химикал.

Ще се създаде организация, гарантираща безопасността Ви.

Във връзка с проверка на документи по служебен път, ще е необходимо технологично време.

Моля, не оставяйте записването за последния момент.

Пожелавам на всички ви здраве!

Уважаеми родители,

Във връзка с Решение № 4920 от 27.04.2020 г. по адм. Дело №13304 от 2019 г. Върховния административен съд отмени разпоредбата на т.1а от Приложение №2 към Глава 2 във връзка с чл. 42а, ал.1 и ал.3 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставяни от Столична община.

Уведомяваме Ви, че отпада заплащането на такса в размер на 1,30 лв./час за ползване на детски градини при почасова организация на предучилищното образование.

Уважаеми родители,

по повод многобройните ви имейли с въпроса защо таксите ви не се виждат в платформата roditel.eu, веднага след извършеното от вас безкасово плащане, ви уведомявам за следното. Това, че вие плащате по един от двата възможни начина, не става видимо веднага, защото трябва да дойде при нас като банкова операция и информация за нея, след което ние ръчно го отбелязваме в профила на детето ви като платена такса. Бъдете търпеливи! Системата е нова за нас, колегите ми са в отпуск, имаме нужда от технологично време. Предварително благодаря за разбирането!

Бъдете здрави вие и семействата ви!

С уважение - Миглена Стойнова директор на ДГ 75 " Сърчице "

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ПРЕДВИД СИТУАЦИЯТА С ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТТА В СТРАНАТА, ДГ № 75 „СЪРЧИЦЕ“ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИТЕ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА ДЕЦАТА ПО БАНКОВ ПЪТ.

ЗА ДА ПРЕВЕДЕТЕ ДЪЛЖИМАТА СУМА НА ВАШЕТО ДЕТЕ ПО БАНКОВ ПЪТ КЪМ ДЕТСКАТА ГРАДИНА Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ НАПРАВЯТ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ:

1. РЕГИСТРАЦИЯ В https://roditel.eu/, КЪДЕТО ЩЕ ПРОВЕРИТЕ ТАКСАТА, КОЯТО ДЪЛЖИТЕ ЗА ПОСЕЩЕНИЯТА НА ВАШЕТО ДЕТЕ

2. ПРЕВОД ПО СЛЕДНАТА СМЕТКА:

ОБЩИНСКА БАНКА

IBAN: BG23SOMB91303143651700

BIC: SOMBBGSF

В ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ:

В „ПЛАТЕТЕ НА“ : ДЕТСКА ГРАДИНА 75 „СЪРЦИЧЕ“

В „ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ“: ТАКСА ЗА М.........

В „ОЩЕ ПОЯСНЕНИЯ“ – ИМЕНАТА НА ДЕТЕТО И ГРУПАТА /ЗАДЪЛЖИТЕЛНО/

В „ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ“ – ИМЕНАТА НА РОДИТЕЛ, КОЙТО ПРАВИ ПРЕВОДА

ВАЖНО Е ДА БЪДАТ КОРЕКТНИ ДАННИТЕ, ЗА ДА МОЖЕМ ДА ОТРАЗИМ ПРАВИЛНО ПЛАЩАНЕТО.

НЕОБХОДИМО Е СУМАТА, КОЯТО СЕ ПРЕВЕЖДА, ДА ОТГОВАРЯ АБСОЛЮТНО ТОЧНО НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО, ДО СТОТИНКА /НЕ ПОВЕЧЕ И НЕ ПО-МАЛКО/.

3. ПО БАНКОВ ПЪТ СЕ ЗАПЛАЩАТ САМО ТАКСИТЕ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА,

БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ.

За въпроси

лица и телефони за връзка:

Стефка Благоева-счетоводител, телефон: 0896841529

Марионела Фесенко-ЗАС, телефон: 0889620086

dg75sf@аbv.bg

Уважаеми родители,

Предвид създадената обстановка, ДГ № 75 „Сърчице“ създаде възможност заплащането на месечните такси да бъде извършено онлайн. Необходимо е да влезете в платформата:https://www.roditel.eu/Form1.wgx.

Ако още нямате своя регистрация там, можете да я направите, като за име вписвате своя имейл, а за парола първоначално вписвате ЕГН на детето ви. След това можете да промените паролата си.

Влизайки в профила си, ще видите дължимата сума. С клик върху бутона „ПЛАТИ“ можете да извършите плащането. Важно е веднага да довършите плащането, за да не бъдете блокирани от системата.

Към настоящия момент така ще се заплащат само таксите за посещение на детска градина. За допълнителните образователни дейности плащането ще бъде както до сега и ще може да бъде осъществено след отварянето на детската градина при обявяване края на извънредното положение.

За контакт: Марионела Фесенко

Телефон: 0889 620 086

Желая много здраве на вас и вашите семейства!

Миглена Стойнова - директор

ВАЖНО!!!

При постъпване на новоприети деца се представят следните медицински документи:

  1. Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето.

  2. Еднократни отрицателни резултати от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършени не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детското заведение.

Купува се фекален тест (проба) и перианална отривка със скоч лепенка от аптека и след взимане на пробата се носи в лаборатория, която извършва тези изследвания, или в Националният център по заразни и паразитни болести.

  1. Изследване на кръв и урина – извършени в едномесечен срок преди постъпването.

  2. Изследване за сифилис (Васерман) (само за детска ясла) на единия от родителите, извършено до 6 месеца преди постъпването.

  3. Имунизационен паспорт, издаден от личния лекар, съдържащ данни за извършените задължителни имунизации, съгласно изискванията на Наредба №15 за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.). Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска ясла, когато са на лице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба №15/2005г. за имунизациите в Република България.

  4. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издаден не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детска градина/ясла.

Уважаеми родители,

Изискванията за прием на деца след отсъствие съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини чл. 4, ал. 4, ал.5 са следните:

· При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен.

· При отсъствие на дете от детска градина за повече от 30 дни, ако има епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии /ако няма епидемични показания се представя само медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен./

· При отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

ВАЖНО!!!


На основание: Писмо с Изх. № РУО1-24197/ 13.08.2019 г. на Началника на РУО – София – град и наш Вх. № 2334/ 14.08.2019 г., Писмо с Изх. № 14-944\2/29.08.2019 г. на Директора на Столична РЗИ и Наредба № 6/ 09.07.2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система е разпоредено, личните лекари да предоставят на децата лична здравно профилактична карта с попълнен имунизационен статус. Същият следва да бъде изписан с вида ваксина и датата на поставяне на ваксината.

Изписано „отговаря за възрастта“ не се приема за достоверно.